Verkoopsvoorwaarden

Art. 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden als gekend beschouwd en formeel aanvaard door het loutere feit van de ontvangst van deze of door het plaatsen van een bestelling. De cliënt wordt geacht te verzaken aan zijn eigen algemene aan- en verkoopvoorwaarden, behalve wanneer deze verenigbaar zijn met de onze.

Art 2. Offertes

 • Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
 • Een offerte voor levering van goederen en/of uitvoering van werken blijft slechts bindend indien ze binnen de 30 kalenderdagen aanvaard is door de cliënt
 • Indien de klant geen prijsofferte wenst, aanvaardt deze de afrekening.

Art. 3. Leveringen

 • De voorziene leverings- of uitvoeringstermijn geldt als richtgevend, die de verkoper naar beste vermogen zal naleven, zonder dat vertraging van levering aanleiding geven tot weigering noch tot boete, noch tot schadevergoeding.
 • De geleverde en/of geplaatste goederen blijven eigendom van de verkoper tot dat zij volledig aan de verkoper zijn betaald.
 • Voor bijkomende werkzaamheden, niet vermeld op de offerte, zal een werkbon opgemaakt worden die afgetekend moet worden door de koper. Deze zullen boven op de geoffreerde prijs aangerekend worden.

Art.4. Betalingen

 • Alle facturen zijn contant betaalbaar te Halle-Zoersel, of moeten geschieden op de bankrekening van de firma, alle gegevens hieromtrent zijn terug te vinden op alle facturen.
 • Bij overeenkomsten met betaling per gewerkt daguur zal een afrekening gemaakt worden per kalenderweek.

Art.5.Geschillen

 • Wanneer een rekening gedurende meer dan 30 kalenderdagen na haar vervaldag onbetaald blijft:
  – zullen alle verminderingen en kortingen vervallen
  – zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% (met een minimum van 25€)
  – zal een nalatigheidinterest aangerekend worden van 10% per jaar, te berekenen vanaf factuurdatum.
 • Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

Art.6.Klachten

 • Om geldig te zijn moet een klacht bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen, volgende op de levering, geschieden.
 • Klachten, ongeacht van welke aard, geven de koper geen recht tot uitstel van betaling.

Art.7.Gdpr-wetgeving

 • Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor offerte en facturatie.
 • U kan steeds uw persoonlijke gegevens opvragen.

Lees hier ons privacybeleid en cookiebeleid.